ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท
หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบฯ...
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ (เพิ่มเติม)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 60 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่ 12  -  26  พฤศจิกายน  2563]

ประกาศรายชื่อ ฯ (เพิ่มเติม)


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ (เพิ่มเติม)


ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนฯ
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก

คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี  สาขาวิชาต่าง ๆ     

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งสิ้น 60 อัตรา

[รับสมัครระหว่างวันที่ 12  -  26  พฤศจิกายน  2563   สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์]

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ


ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนฯ
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ     

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งสิ้น 60 อัตรา

[รับสมัครระหว่างวันที่ 12  -  26  พฤศจิกายน  2563   สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์]

เปิดรับสมัครวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 08:30 - 26 พฤศจิกายน 2563 16:00
เปิดรับสมัครวันที่
12 พฤศจิกายน 2563 08:30 - 26 พฤศจิกายน 2563 16:00
ประกาศรับสมัครฯ


รายละเอียดดคุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัครฯ


รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบภาคทั่วไป
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(รอบการรับสมัคร 16 อัตรา  และ รอบการรับสมัคร 61 อัตรา) 

ประกาศผลกการคัดเลือก (รอบการรับสมัคร 16 อัตรา)


ประกาศผลกการคัดเลือก (รอบการรับสมัคร 61 อัตรา)
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 7 | ผู้เข้าชม 810,841
Privacy Statement
28 พฤศจิกายน 2564
Ī 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED.

Ī 2021 National Telecom Public Company Limited. All rights reserved.