ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มีนาคม 2563 16:10 น.

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เพิ่มเติม)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 16 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563  ]

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะได้แจ้งกำหนดการจัดสอบ (วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

------------------------------------

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มีนาคม 2563 13:25 น.

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 16 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563  ]

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะได้แจ้งกำหนดการจัดสอบ (วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

------------------------------------

ประกาศรายชื่อ 16 อัตรา


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 มีนาคม 2563 15:55 น.

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
จำนวน 16 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563 
 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์]
-----------------------------------------

เปิดรับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 - 9 มีนาคม 2563 16:00
เปิดรับสมัครวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 - 9 มีนาคม 2563 16:00
ประกาศรับสมัครฯ
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 3 | ผู้เข้าชม 92,961
Privacy Statement
31 พฤษภาคม 2563
Ī 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. All rights reserved.