ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 15:55 น.

เรื่อง  ยกเลิกการคัดเลือกข้อ 12 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ 
เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนสนับสนุนงานบริการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง 
        ------------------------------------

ประกาศฯ
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2563 15:24 น.

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท
หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
(รับสมัครระหว่าง 21 ตุลาคม - 6 พ.ย.2562)
-------------------------------------------

ประกาศ...
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 อัตรา
[ รับสมัครระหว่าง 21 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 ] 

------------------------------------

ประกาศรายชื่อ 18 อัตรา
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

จำนวนห้องสอบ ผังห้องสอบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สถานที่คัดเลือก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
---------------------------------

  ****   เส้นทางการเดินทางไปสอบ 

ผ้งห้อง...
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือกในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติม)  
(รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ต.ค.-6 พ.ย.2562)
-----------------------------------------

ประกาศฯ...(เพิ่มเติม)
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 | ผู้เข้าชม 24,333
Privacy Statement
18 กุมภาพันธ์ 2563
© 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. All rights reserved.