ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 กันยายน 2563 09:58 น.

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(รอบการรับสมัคร 16 อัตรา  และ รอบการรับสมัคร 61 อัตรา) 

ประกาศผลกการคัดเลือก (รอบการรับสมัคร 16 อัตรา)


ประกาศผลกการคัดเลือก (รอบการรับสมัคร 61 อัตรา)
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09:34 น.

เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลกการสอบข้อเขียน (รอบการรับสมัคร 16 อัตรา)


ประกาศผลกการสอบข้อเขียน (รอบการรับสมัคร 61 อัตรา)
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 12:05 น.

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือกในคุณวุฒิปริญญาโท
หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
 

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ (เพิ่มเติม)
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 12:02 น.

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 16 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563  ]

------------------------------------

ประกาศรายชื่อ 16 อัตรา


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ (เพิ่มเติม)
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17:24 น.

ผังห้องสอบ

การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

สถานที่คัดเลือก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร CP ALL Academy

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ผังห้องสอบ


แผนที่อาคาร และการเดินทางฯ
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 6 | ผู้เข้าชม 227,560
Privacy Statement
20 ตุลาคม 2563
Ī 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. All rights reserved.