ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(รอบการรับสมัคร 16 อัตรา  และ รอบการรับสมัคร 61 อัตรา) 

ประกาศผลกการคัดเลือก (รอบการรับสมัคร 16 อัตรา)


ประกาศผลกการคัดเลือก (รอบการรับสมัคร 61 อัตรา)
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 7 | ผู้เข้าชม 1,541,595
Privacy Statement
9 ธันวาคม 2565
Ī 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED.

Ī 2021 National Telecom Public Company Limited. All rights reserved.