ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17:24 น.

เรื่อง  กำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน
ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี  สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง  จำนวน 61 อัตรา 
[ รับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2563 ] 

------------------------------------

ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนฯ


รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ และขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17:23 น.

เรื่อง  กำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน
ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  จำนวน 16 อัตรา 
[ รับสมัครระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563 ] 

------------------------------------

ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนฯ


รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ และขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 11:38 น.

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ (เพิ่มเติม)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 61 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่  12 - 24  มิถุนายน  2563]

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะได้แจ้งกำหนดการจัดสอบ (วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 14:07 น.

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง
จำนวน 61 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่ 12  -  24 มิถุนายน 2563 
 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์]
-----------------------------------------

เปิดรับสมัครวันที่ 12 มิถุนายน 2563 08:30 - 24 มิถุนายน 2563 16:00
เปิดรับสมัครวันที่
12 มิถุนายน 2563 08:30 - 24 มิถุนายน 2563 16:00
ประกาศรับสมัครฯ


รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มีนาคม 2563 16:10 น.

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เพิ่มเติม)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 16 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563  ]

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะได้แจ้งกำหนดการจัดสอบ (วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

------------------------------------

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 3 | ผู้เข้าชม 227,582
Privacy Statement
20 ตุลาคม 2563
Ī 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. All rights reserved.