ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
(รับสมัครระหว่างวันที่ 5-19 กันยายน 2562)
------------------------------

ประกาศ....
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
[รับสมัครระหว่าง 5-19 กันยายน 2562]
----------------------------------

ประกาศ....
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
จำนวน 18 อัตรา
[รับสมัครระหว่าง 21 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 08.30-16.00 น.เฉพาะวันเปิด-ปิดรับสมัคร
ทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์]
------------------------------------

ประกาศฯ...
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ห้องสอบ และผังห้องสอบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
----------------------------------
 

แผนที่เดินทาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด...
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือกในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
-----------------------------------------

ประกาศ....
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 | ผู้เข้าชม 24,350
Privacy Statement
18 กุมภาพันธ์ 2563
© 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. All rights reserved.