ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 
คุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
[รับสมัครระหว่าง 5-19 ก.ย. 2562] 
-------------------------------------

ประกาศ....
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือกในคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติม)
(รับสมัครระหว่าง 1-15 ก.พ.2562)
--------------------------------------------------

ประกาศฯ...


ผังห้องสอบ...
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
(สมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
---------------------------------------------

ประกาศ....
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 | ผู้เข้าชม 24,332
Privacy Statement
18 กุมภาพันธ์ 2563
© 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. All rights reserved.