ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 มีนาคม 2563 15:55 น.

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
จำนวน 16 อัตรา
[รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563 
 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์]
-----------------------------------------

เปิดรับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 - 9 มีนาคม 2563 16:00
เปิดรับสมัครวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 - 9 มีนาคม 2563 16:00
ประกาศรับสมัครฯ
ข่าวรับสมัครงาน | ติดต่อ | Privacy Policy | Terms of service

ผู้เข้าชมขณะนี้ 3 | ผู้เข้าชม 227,554
Privacy Statement
20 ตุลาคม 2563
Ī 2019 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED. All rights reserved.